Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
historie

Sbor byl založen v roce 1936. Okresní úřad v Novém Městě na Moravě nařídil zdejší obecní radě, aby sbor dobrovolných hasičů ustavila do jednoho měsíce. Starosta obce p. Jan Greif společně s p.Františkem Mrkosem, hajným v. v. svolali schůzi občanů na den 10. 5. 1936, kde objasnili účel hasičského sboru a vyzvali občany k jeho založení. Za členy sboru se přihlásilo 15 občanů. První valná hromada se konala 17. 5. 1936. Starostou byl zvolen Josef Křivánek – hostinský, náměstkem František Mrkos – hajný v. v., jednatelem František Sláma – domkář, pokladníkem Tomáš Jůn – rolník, vzdělavatelem Josef Nepeřil – řídící učitel, náčelníkem Josef Peňáz, podnáčelníky Josef Brož a Čeněk Jílek – domkáři, četaři František Haněl – domkář, Jaroslav Mrkos – rolník, zbrojmistrem František Kocanda, trubači František Havliš – domkář a Josef Kocanda – tesař, samaritány sboru František Greif a Ladislav Laštovica.

Přijetí sboru do župy se konalo dne 19. června 1936. V 6 hodin ráno se konalo cvičení, ve 13 hodin bylo vítání šesti sousedních sborů s počtem 62 členů. Jako hosté byli přítomni Josef Bukáček, župní starosta a Jaroslav Dobrovolný, okrskový velitel. Byly provedeny ukázky ve cvičení pořadovém a požární cvičení s dvoukolovou stříkačkou. Po té složil místní sbor slib župnímu starostovi a ten je pojal do svazku župy Vilímovy č. 6.

Od té doby se ve funkcích náčelníků – velitelů vystřídali: Peňáz Josef, Veselský Josef, Bureš Josef, Mrkos Jaroslav, Bukáček Jaromír, Burian Václav, Hlaváč Josef, Veselský Josef, Mrkos Jaroslav, Svojanovský Josef, Najmon Emil, Sláma František, Regent Ladislav, Burian Václav,Jiří Libra , Ladislav Laštovica , Bohdan Kalina.

Pro vybavení sboru zakoupila obec v r. 1937 starší vozní stříkačku, zachovalou, ale ostatní vybavení si sbor postupně nakupoval ze svých prostředků. V r. 1951 si zakoupil osobní auto Škoda 650 (8 místné), v r. 1954 převzal motorovou stříkačku PPS 8, v r. 1971 auto valník T 805, které zakoupil MNV, v r. 1986 získal auto skříňové zn. Robur a v r. 1995 PPS 2.

V roce 2002 zakoupila obec Kuklík vozidlo CAS 25 RTHP .

Sbor se zúčastňuje okrskových soutěží , kde dosahuje pravidelně velmi dobrých umístění, 2x byli muži v okresním kole. Ženy se v letech 1956 – 1959 zúčastňovaly soutěží okrskových, v roce 1959 byly první v okresním kole, rovněž na krajské soutěži byly první a zúčastnily se celostátní soutěže v Bratislavě.

Ve sboru je 21 držitelů medaile „Za příkladnou práci“, patnáct držitelů medaile „Za zásluhy“ a čtyři držitelé medaile “Za mimořádné zásluhy“. Sestra Marie Burianová obdržela mj. nejvyšší hasičské vyznamenání a ocenění a to „Řád Sv.Floriána“ a titul „Zasloužilý hasič“.

Ve vyšších orgánech působili: Buriánová Marie 20 let v OV a 15 let v KV SPO, jedno funkční období v ÚV SPO a byla delegátem 8 sjezdů SPO. Burián Václav byl 15 roků členem OV SPO a Veselská Miroslava působila 6 let v OV SPO.

Odbornost Hasič III.stupně získali 3 členové , odbornost Hasič II.stupně získalo 11 členů.

Rovněž velkou měrou se hasiči zasloužili o výstavbu nové požární zbrojnice, která bylo otevřena v roce 1976 . Na této stavbě odpracovali cca 7500 brigádnických hodin.

V současné době jsou hasiči na Kuklíku hlavními nositeli kulturní činnosti. Pořádají taneční zábavy v přírodě , tradiční merendy , dvakrát za rok se scházejí na klubových akcích nazvaných „Zahájení a ukončení letní sezóny“ , spojených s pečením selete nebo ohříváním uzenin v udírně , v letošním roce navštívili se svými rodinnými příslušníky muzikál Tři mušketýři .

Samozřejmě podstatou sboru je zajištění represní činnosti na základě smlouvy o vzájemné spolupráci , uzavřené mezi SDH Kuklík a obcí Kuklík.

Pořízením vozidla CAS 25 RTHP obcí v roce 2002 se rozšířil akční radius zásahové jednotky i mimo rámec obce a okrsku Sněžné. Zásahová jednotka je zařazena v plánu plošného pokrytí jako JPO V. a je složena ze 17 hasičů, z tohoto počtu jsou vyškoleni 4 velitelé družstva, 6 strojníků, 1 technik a 11 nositelů dýchací techniky.

Na základě dohody s KOIS HZS kraje Vysočina jednotka vyjíždí k událostem i mimo svůj hasební obvod, především k požárům, pátracím akcím a technickým pomocem, jako je odstraňování překážek po větrných smrštích či sání vody po přívalových deštích. Takto se pohybuje za posledních pět let průměrný počet výjezdů k událostem 15-25.